Consiliul Director

Consiliul Director

Consiliul Director este structura organizatorică care asigură conducerea Asociaţiei în perioada dintre sesiunile Adunării Generale. Consiliul Director are următoarele atribuţii:

 • aprobă politicile Asociaţiei şi supraveghează aplicarea politicilor aprobate; 
 • numeşte / revocă preşedintele şi membrii Consiliului de Acreditare şi stabileşte remuneraţia acestora; 
 • încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei, putând împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive pentru a exercita această atribuţie; 
 • aprobă cerinţele de acreditare; 
 • stabileşte propunerea pentru numirea Directorului General şi, respectiv propunerea de revocare a Directorului General, pe care le înaintează Ministrului Economiei; 
 • stabileşte remuneraţia Directorului General; 
 • analizează şi avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei; 
 • analizează trimestrial bugetul de venituri şi cheltuieli al RENAR; 
 • aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare şi regulamentul intern ale structurii cu funcţii executive a Asociaţiei; 
 • aprobă constituirea / dizolvarea comitetelor tehnice; 
 • propune Adunării Generale admiterea / excluderea de noi membri; 
 • numeşte membrii Comisiei de apel şi ai Comisiei de audit intern; 
 • numeşte dintre membrii supleanţi ai Consiliului Director, membrii titulari, în situaţia retragerii sau excluderii unor membri titulari, în ordinea voturilor obţinute în Adunarea Generală; 
 • aprobă organigrama, strategia de personal şi salarizarea executivului Asociaţiei;