Comunicat cu privire la tranziția la Regulamentul (UE) nr. 848/2018 - Revizie din 04.10.2021

Având în vedere punctele de vedere exprimate la întâlnirea on-line din 30.09.2021, cu Organismele de Control, la care au participat și reprezentanți ai MADR, în calitate de Autoritate Competentă, cu privire la procesul de tranziție la Regulamentul (UE) nr. 848/ 2018 al Parlamentului și Consiliului din 30 mai 2018 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007, cu modificările şi completările ulterioare, numit în continuare Regulamentul (UE) nr. 848/2018, și a Ordonanței de Guvern nr. 10 din 31.08.2021, de modificare a OUG nr. 34/2000, vă comunicăm:

    1. Regulamentul (UE) nr. 848/2018 se aplică începând cu data de 01.01.2022.

    2. Organismele de control (OC) delegate de Autoritatea Competentă, reprezentată de MADR, prin Ordonanța de Guvern nr. 10/31.08.2021, pentru a  efectua activitatea de control în conformitate cu articolul 40, alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 848/2018, pentru operatori și grupuri de operatori din România, trebuie să documenteze o politică de tranziţie la Regulamentul (UE) nr. 848/2018, astfel încât tranziţia să se finalizeze până la data de 31.12.2021. Procesul de tranziție va lua în considerare exclusiv:
    • domeniul de certificare al OC care este în prezent acreditat și aprobat,
    • activitatea de control pentru operatori.  

    3. RENAR va primi solicitări pentru tranziţia la Regulamentul (UE) nr. 848/2018, în scris (formular netipizat), fără a solicita plata tarifului de iniţiere, după 5 zile lucrătoare de la data publicării, de către RENAR, a Mapei de documente pentru evaluarea de acreditare în domeniul reglementat de Regulamentul (UE) nr. 848/2018. Termenul maxim până la care OC care doresc să realizeze tranziția la Regulamentul (UE) nr. 848/2018 trebuie să depună solicitarea de tranziție și documentele solicitate de RENAR este de maximum 7 zile lucrătoare de la data la care se primesc solicitări de tranziție. 

    4. RENAR va publica Mapa de documente după elaborarea și publicarea, în următoarea perioadă, de către MADR, a actului normativ reprezentat de Ordinul pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de control, de aprobare a organismelor de control și supravegherea activității organismelor de control, în agricutura ecologică, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 848/2019 și a Regulamentului (UE) nr. 625/2017.

    5. Impreună cu solicitarea de tranziţie, OC transmite şi:


    • Documentația sistemului de management al OC, revizuită față de cerințele schemei din domeniul reglementat de Regulamentul (UE) nr. 848/2018, care se referă la controlul efectuat la operatori.
    • Lista corespondenței dintre domeniul de certificare acreditat față de Regulamentul CE nr. 834/2017 și domeniul de certificare corespondent față de Regulamentul (UE) nr. 848/2018.
    • Lista operatorilor aflați în relații contractuale cu OC și corespondenta domeniului de certificare al acestora față de Regulamentul (UE) nr. 848/2018.
    • Comunicarea OC către toți operatorii care dețin documente justificative valabile eliberate de OC, cu privire la modificarea Regulamentului (CE) nr. 834/2007 cu Regulamentul (UE) nr. 848/2018 și implementarea acestuia de la 01.01.2022 (transmisă până la data depunerii solicitării de tranziție către RENAR). 
    • Plan de instruire pentru toate categoriile de personal ale OC, implicate în funcțiile procesului de inspecție și certificare - instruirile trebuie efectuate înainte de a efectua orice activitate de control față de Regulamentul (UE) nr. 848/2018.
    • Declarația managementului la cel mai înalt nivel al OC, prin care se angajează să se conformeze cu cerințele Regulamentului UE nr. 848/2018 și ale documentelor delegate de implementare, pe baza rezultatului unei autoevaluări efectuate intern.
    • Rezultatul autoevaluării față de Regulamentul UE nr. 848/2018, efectuată la nivelul OC, care să demonstreze stadiul tranziției.
    • Lista personalului OC cu corespondență competențelor recunoscute între Regulamentul (CE) nr. 834/2007 și Regulamentul (UE) nr. 848/ 2018, pentru domeniile pentru care se solicită tranziția. 
    • Rezultatele ultimului audit intern.
    • Politica de tranziție la Regulamentul UE nr. 848/2018.

    6. RENAR evaluează disponibilitatea și angajamentul OC de a implementa cerințele Regulamentului (UE) nr. 848/2018, începând cu data publicării de către RENAR a Mapei de documente, prin analiza documentelor/ înregistrărilor menționate anterior, la sediul RENAR (desk review).

    7. RENAR va evalua implementarea cerințelor de acreditare față de Regulamentul (UE) nr. 848/2018, inclusiv procesul de recalificare a personalului tehnic, cu ocazia primei evaluări de supraveghere, planificată conform programului de evaluare, după 01.01.2022 (evaluare la sediul OC și evaluări prin asistare). 

    8. RENAR va primi solicitări de tranziție exclusiv pentru domeniul de certificare acreditat. RENAR nu acceptă ca solicitările de tranziție să includă și solicitări de extindere a acreditării.

    9. RENAR primește solicitări de acreditare inițială față de SR EN ISO/ CEI 17065 și Regulamentul (UE) nr. 848/2018, după 01.01.2022.  

RENAR nu primește în perioada octombrie-decembrie 2021 solicitări de acreditare inițială față de Regulamentul (CE) nr. 834/2007.

    10. RENAR primește solicitări de extindere a acreditării față de SR EN ISO/ CEI 17065 și Regulamentul (UE) nr. 848/2018, după 01.01.2022. 
Evaluarea competenței OC de a efectua controlul pentru grupuri de operatori, pentru fiecare categorie de produse, se va trata ca extindere, la solicitarea OC.
Evaluarea competenței OC de a efectua controlul în cazul categoriilor acordate la tranziție cu limitări (vezi punctul 11 a) și c) se va trata ca extindere, la solicitarea OC.

    11. Domeniul de certificare pentru care OC poate solicita tranziția este formulat în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 848/2018 și a fost confirmat de MADR și RENAR, până la publicarea actului normativ de către MADR, prin adresa MADR nr. 254135/ 09.09.2021, înregistrată la RENAR cu nr. 162280/ 09.09.2021. 

Domeniul de certificare va include categoriile de produse, corelate cu una sau mai multe activități de producție, pregătire, distribuție/ introducere pe piață, depozitare, import și export, desfășurate de operatori/ grupuri de operatori, din domeniul de certificare definit la art. 35 alin (7) din Regulamentul (UE) nr 2018/848, după cum urmează:


a) Plante și produse vegetale neprelucrate, inclusiv semințe și alte materiale de reproducere a plantelor
In certificatul de acreditare se va preciza, dacă este cazul, limitarea acreditării pentru Plante și produse vegetale neprelucrate sau Semințe și alte materiale de reproducere a plantelor (în funcție de domeniul existent în anexa certificatului de acreditare).
b) Animale și produse de origine animală neprelucrate
c) Alge și produse de acvacultură neprelucrate 
In certificatul de acreditare se va preciza, dacă este cazul, limitarea acreditării pentru Alge sau Produse de acvacultură neprelucrate (în funcție de domeniul existent în anexa certificatului de acreditare).
d) Produse agricole prelucrate, inclusiv produse de acvacultură, pentru utilizare ca alimente 
e) Hrană pentru animale
f) Vin
   g) Alte produse enumerate în anexa 1 la Regulamentul (UE) 2018/848 sau necuprinse în             
       categoriile anterioare:
          g1) Drojdie utilizată ca aliment sau hrană pentru animale; 
          g2) Maté, porumb dulce, frunze de viță, miezuri de palmier, muguri de hamei și alte  
                părți comestibile ale plantelor si produse obținute din acestea;
          g3) Sare de mare și alte tipuri de sare utilizate pentru alimente și hrana pentru animale;                                   
          g4) Gogoși de viermi de mătase de pe care se pot depăna fire;
          g5) Gume și rășini naturale;
          g6) Ceară de albine;
          g7) Uleiuri esențiale;
          g8) Dopuri de plută din plută naturală, neaglomerate și fără niciun fel de lianți;
          g9) Bumbac, necardat și nepieptănat;
          g10) Lână, necardată și nepieptănată; 
          g11) Piei brute și piei netratate;
          g12) Preparate tradiționale din plante pe bază de plante.

    12. Termenul maxim până la care trebuie să se încheie procesul de evaluare (inclusiv decizia de acreditare) în vederea tranzitiei la Regulamentul (UE) nr. 848/2018, este 15.12.2021.

    13. Dacă OC nu respectă termenele de depunere a solicitării de tranziţie şi a documentaţiei faţă de Regulamentul (UE) nr. 848/2018, RENAR nu garantează finalizarea procesului de acreditare faţă de noile condiţii până la 15.12.2021.

    14. Pentru OC care nu solicită tranziția la Regulamentul (UE) nr. 848/2018, Certificatele de acreditare și anexele la Certificatele de acreditare faţă de SR EN ISO/ CEI 17065 și Regulamentul (CE) nr. 834/2007 rămân valabile până la  31.12.2021.

    15. Pentru OC care solicită tranziția la Regulamentul (UE) nr. 848/2018 și care demonstrează îndeplinirea cerințelor de acreditare aplicabile, RENAR emite certificate de acreditare, care vor avea aceeași perioadă de valabilitate ca a certificatelor care vor fi înlocuite. 

    16. Toate documentele de certificare valabile, eliberate de OC faţă de Regulamentul (CE) nr. 834/2007 îşi pastreaza valabilitatea până la finalizarea procesului de control anual/ 2022, dar nu mai târziu de 31.12.2022, cu condiția continuării îndeplinirii cerințelor de conformitate de către operator. Incepând cu 01.01.2022, OC va elibera documente justificative exclusiv față de Regulamentul (UE) nr. 848/2018.