Comunicat cu privire la tranziția la Regulamentul (UE) nr. 848/2018 Revizie din 14.12.2021

RENAR a publicat în data de 07.10.2021, pe site www.renar.ro, Comunicatul privind tranziția la Regulamentul (UE) nr. 848/2018 (care revizuiește comunicatul din 15.09.2021), în care era stabilit un calendar de timp al etapelor procesului de tranziție, până la 01.01.2022, raportat la termenele estimate și situația în desfășurare la acel moment.

Față de termenele estimate și publicate în comunicatul RENAR din 07.10.2021, calendarul în vederea tranziției la Regulamentul UE nr. 848/ 2018 se revizuiește. 

Din motive obiective, independente de acțiunile RENAR, reprezentate de procesul legislativ de elaborare, dezbatere publică și publicare la data de 06.12.2021 a Ordinului MADR nr. 312/ 2021, în legătură cu aplicarea  Regulamentului (UE) nr. 848/2018, și a procesului de elaborare și publicare a OG nr. 10 din 31.08.2021 (de modificare a OUG nr. 34/2000, în vederea alinierii la cerințele Reg. (UE) nr. 625/ 2017), vă comunicăm următoarele:

1.     Comunicatul se adresează organismelor de control (OC) care își desfășoară activitatea în România, sub acreditarea RENAR, în domeniul reglementat de Regulamentul (UE) nr. 848/2018.

2.     Regulamentul (UE) nr. 848/2018 se aplică începând cu data de 01.01.2022.

3.     OC delegate de Autoritatea Competentă, reprezentată de MADR, prin Ordonanța de Guvern nr. 10/31.08.2021, pentru a  efectua activitatea de control în conformitate cu articolul 40, alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 848/ 2018, pentru operatori din România, trebuie să documenteze o politică de tranziţie la Regulamentul (UE) nr. 848/2018, astfel încât tranziţia să se finalizeze odata cu aprobarea MADR față de Reg (UE) nr. 848/2018.

4.     Procesul de tranziție va lua în considerare exclusiv:

 • domeniul de certificare al OC care este în prezent acreditat și aprobat,
 • activitatea de control pentru operatori.  

 5.     OC acreditate de RENAR față de Reg (CE) nr. 834/2007 care doresc tranziția la Reg (UE) nr. 848/ 2018, vor transmite la RENAR o solicitare în acest sens (netipizată, fără a solicita plata tarifului de iniţiere). În solicitarea de tranziție, OC trebuie să facă corespondența între grupele de produse pentru care este acreditat la acest moment (conform Reg (CE) 834/2007) și categoriile de produse definite de Anexa nr. 1 la Ordin MADR nr. 312/ 2018. 

De exemplu: 

 • Pentru categoria a) OC va preciza explicit corespondența cu grupa/grupele A, F din certificatul de acreditare. 
 • Pentru categoria c) OC va preciza explicit corespondența cu grupa/ subgrupele C/C1, C2 din certificatul de acreditare.

Solicitarea de tranzitie (fără alte documente) se va transmite pe adresa renar@renar.ro cu mențiunea în titlul mesajului “Solicitare de tranziție la Reg (UE) nr. 848/ 2018. Solicitarea trebuie semnată de reprezentantul legal al organizației din care face parte OC. Termenul maxim până la care se primesc solicitări de tranziție este 23.12.2021.

6.     RENAR încheie acte adiționale la contractele de acreditare pentru organismele care solicită tranziția la Reg (UE) nr. 848/2018, în perioada 24-30.12.2021.

7.     RENAR va publica Mapa de documente după avizarea de către MADR a regulamentului specific de acreditare. Termen estimat 05.01.2021.

8.     RENAR va primi documentațiile revizuite față de Reg (UE) 848/2018 și Ordin MADR nr. 312/2021 după 5 zile lucrătoare de la data publicării, de către RENAR, a Mapei de documente pentru evaluarea de acreditare în domeniul reglementat de Regulamentul (UE) nr. 848/2018.

Termenul maxim până la care OC care au solicitat tranziția la Reg (UE) nr. 848/2018 trebuie să depună documentele solicitate de RENAR este 20.01.2022.

9.     OC trebuie să transmită următoarele informații, în legătură cu solicitarea de tranziție:

 • Documentația sistemului de management al OC, revizuită față de cerințele schemei din domeniul reglementat de Reg (UE) nr. 848/ 2018, care se referă la controlul efectuat la operatori.
 • Lista corespondenței dintre domeniul de certificare acreditat față de Reg (CE) nr. 834/2017 și domeniul de certificare corespondent față de Reg (UE) nr. 848/ 2018.
 • Lista operatorilor aflați în relații contractuale cu OC și corespondența domeniului de certificare al acestora față de Reg (UE) nr. 848/2018.
 • Comunicarea OC către toți operatorii care dețin documente justificative valabile eliberate de OC, cu privire la înlocuirea Reg (CE) nr. 834/2007 cu Reg (UE) nr. 848/2018 și implementarea acestuia de la 01.01.2022 (transmisă până la data depunerii solicitării de tranziție către RENAR). 
 • Plan de instruire pentru toate categoriile de personal ale OC, implicate în funcțiile procesului de inspecție și certificare - instruirile trebuie realizate înainte de a efectua orice activitate de control față de Reg (UE) nr. 848/2018.
 • Declarația managementului la cel mai înalt nivel al OC, prin care se angajează să se conformeze cu cerințele Reg (UE) nr. 848/2018 și ale documentelor delegate de implementare, pe baza rezultatului unei autoevaluări efectuate intern.
 • Rezultatul autoevaluării față de Reg (UE) nr. 848/2018, efectuată la nivelul OC, care să demonstreze stadiul tranziției.
 • Lista personalului OC cu corespondența competențelor recunoscute între Reg (CE) nr. 834/2007 și Reg (UE) nr. 848/ 2018, pentru domeniile pentru care se solicită tranziția. 
 • Rezultatele ultimului audit intern efectuat pentru verificarea stadiului tranziției la Reg (UE) nr. 848/2018 conform cerințelor schemei de certificare.
 • Politica de tranziție la Reg (UE) nr. 848/2018.

10.   RENAR evaluează disponibilitatea și angajamentul OC de a implementa cerințele Reg (UE) nr. 848/2018, începând cu data publicării de către RENAR a Mapei de documente, prin analiza documentelor/ înregistrărilor menționate anterior, la sediul RENAR (desk review).

11.   RENAR va evalua implementarea cerințelor de acreditare față de Reg (UE) nr. 848/2018, inclusiv procesul de recalificare a personalului tehnic, cu ocazia primei evaluări de supraveghere, planificată conform programului de evaluare în 2022 (evaluare la sediul OC și evaluări prin asistare). 

12.   RENAR va primi solicitări de tranziție exclusiv pentru domeniul de certificare acreditat. RENAR nu acceptă ca solicitările de tranziție să includă și solicitări de extindere a acreditării.

13.   RENAR primește solicitări de acreditare inițială față de SR EN ISO/ CEI 17065 și Reg (UE) nr. 848/ 2018, după publicarea Mapei de documente. 

14.   RENAR primește solicitări de extindere a acreditării față de SR EN ISO/ CEI 17065 și Reg (UE) nr. 848/2018, după încheierea tranziției la Reg (UE) nr. 848/ 2018. 

15.   Evaluarea competenței OC de a efectua controlul pentru grupuri de operatori, pentru fiecare categorie de produse, se va trata ca extindere, la solicitarea OC.

 16.   Domeniul de certificare pentru care OC poate solicita tranziția este formulat în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 848/2018 și Anexa nr. 1 din Ordinul MADR nr. 312/2021.

Domeniul de certificare va include categoriile de produse, corelate cu una sau mai multe activități de producție, pregătire, distribuție/ introducere pe piață, depozitare, import și export, desfășurate de operatori/ grupuri de operatori, din domeniul de certificare definit la art. 35 alin (7) din Reg (UE) nr 2018/848, după cum urmează:

a)     Plante și produse vegetale neprelucrate, inclusiv semințe și alte materiale de reproducere a plantelor

In decizia de acreditare se va preciza, dacă este cazul, limitarea acreditării pentru Plante și produse vegetale neprelucrate sau Semințe și alte materiale de reproducere a plantelor (în funcție de domeniul existent în anexa certificatului de acreditare emisă față de Reg (CE) 834/2007).

b)     Animale și produse de origine animală neprelucrate.

c)     Alge și produse de acvacultură neprelucrate 

În decizia de acreditare se va preciza, dacă este cazul, limitarea acreditării pentru Alge sau Produse de acvacultură neprelucrate (în funcție de domeniul existent în anexa certificatului de acreditare emisă față de Reg (CE) 834/2007).

d)     Produse agricole prelucrate, inclusiv produse de acvacultură, pentru utilizare ca alimente 

e)      Hrană pentru animale

f)      Vin

g)     Alte produse enumerate în anexa 1 la Regulamentul (UE) 2018/848 sau necuprinse în             
       categoriile anterioare:
          g1) Drojdie utilizată ca aliment sau hrană pentru animale; 
          g2) Maté, porumb dulce, frunze de viță, miezuri de palmier, muguri de hamei și alte  
                părți comestibile ale plantelor si produse obținute din acestea;
          g3) Sare de mare și alte tipuri de sare utilizate pentru alimente și hrană pentru 

                animale;                                   
          g4) Gogoși de viermi de mătase de pe care se pot depăna fire;
          g5) Gume și rășini naturale;
          g6) Ceară de albine;
          g7) Uleiuri esențiale;
          g8) Dopuri de plută din plută naturală, neaglomerate și fără niciun fel de lianți;
          g9) Bumbac, necardat și nepieptănat;
          g10) Lână, necardată și nepieptănată; 
          g11) Piei brute și piei netratate;
          g12) Preparate tradiționale din plante pe bază de plante.

17.   Termenul maxim până la care trebuie să se încheie procesul de evaluare în vederea tranziției la Reg (UE) nr. 848/ 2018, este 31.01.2022.

18.   Termenul maxim până la care trebuie să se ia decizia de acreditare în vederea tranziției la Reg (UE) nr. 848/2018 este 11.02.2022.

19.   Dacă OC nu respectă termenele stabilite prin prezentul comunicat, RENAR nu garantează finalizarea procesului de acreditare conform calendarului stabilit.

20.   Pentru OC care nu solicită tranziția la Reg (UE) nr. 848/2018, certificatele de acreditare și anexele la certificatele de acreditare faţă de SR EN ISO/ CEI 17065 și Reg (CE) nr. 834/2007 rămân valabile până la 31.12.2021.

 21.   Pentru OC care solicită tranziția la Reg (UE) nr. 848/2018 și care demonstrează îndeplinirea cerințelor de acreditare aplicabile, RENAR emite certificate de acreditare, care vor avea aceeași perioadă de valabilitate ca a certificatelor care vor fi înlocuite. 

22.   Documentele justificative eliberate de OC față de Reg (CE) nr. 834/ 2007 își păstrează valabilitatea până la eliberarea documentelor justificative/ 2022 (dar nu mai târziu de 31.12.2022), în urma inspecției anuale față de Reg (UE) nr. 848/2018.